Stortinget - Møte tirsdag den 14. april 2015 kl. 10

Dato: 14.04.2015

Referatsaker

Sak nr. 9 [18:56:28]

Referat

 • 1.(237)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) (Lovvedtak 57 (2014–2015))

   – er sanksjonert under 10. april 2015

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(238)

  Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014 (Meld. St. 21 (2014–2015))

 • 3.(239)

  Finansmarknadsmeldinga 2014 (Meld. St. 22 (2014–2015))

 • 4.(240)

  Endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank) (Prop. 90 L (2014–2015))

  Enst.: Nr. 2–4 sendes finanskomiteen.

 • 5.(241)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Geir Jørgen Bekkevold, Kjell Ingolf Ropstad og Hans Fredrik Grøvan om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk (Dokument 8:88 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 6.(242)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Anne Tingelstad Wøien og Janne Sjelmo Nordås om stedlig ledelse av tingrettene (Dokument 8:89 S (2014–2015))

 • 7.(243)

  Endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat), samtykke til inngåelse av avtale med Nederland av 2. mars 2015 om bruken av et fengsel i Nederland og endringer i statsbudsjettet 2015 (Prop. 92 LS (2014–2015))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes justiskomiteen.

 • 8.(244)

  Endringer i forurensningsloven (tilsyn med kommunens plikter etter forurensningsloven § 32 a) (Prop. 91 L (2014–2015))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 9.(245)

  Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2014 (Dokument 7:1 (2014–2015))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 10.(246)

  Endringer i deltakerloven (tildeling av spesiell tillatelse og adgang til å delta i fiske) (Prop. 88 L (2014–2015))

 • 11.(247)

  Endringer i lov om Innovasjon Norge (eierforhold og forvaltning av selskapet) (Prop. 89 L (2014–2015))

  Enst.: Nr. 10 og 11 sendes næringskomiteen.

 • 12.(248)

  Endringer i vegtrafikkloven mv. (vilkårsparkering) (Prop. 93 L (2014–2015))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 13.(249)

  Midlertidig lov om beskyttelse av og kontroll med geografisk informasjon av hensyn til rikets sikkerhet (Prop. 86 L (2014–2015))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.