Endringer i folketrygdloven (midlertidig gjenlevendetillegg til ny alderspensjon)

Prop. 95 L (2014-2015), Innst. 319 L (2014-2015), Lovvedtak 102 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 02.06.2015 Innst. 319 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt et midlertidig gjenlevendetillegg til alderspensjon i folketrygden når pensjonen beregnes etter nye regler i folketrygdloven kapittel 20. Fra 2016 kan det tas ut alderspensjon fra folketrygden som delvis er beregnet etter nye opptjeningsregler. Ny alderspensjon i folketrygden har ikke hatt regler der det tas hensyn til eventuelle rettigheter som gjenlevende ektefelle.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.06.2015