Endringer i helsepersonelloven mv. (vilkår for autorisasjon)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2015 Innst. 318 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i helsepersonelloven som innebærer en tydeliggjøring av vilkårene for autorisasjon. Hensikten er å gjøre bestemmelsene lettere tilgjengelig for brukerne. I tillegg er det vedtatt en presisering av Helse- og omsorgsdepartementets hjemler til å fastsette tilleggskrav og krav om praktisk tjeneste.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.06.2015