Endringar i jordskiftelova 2013 (reglar om saksbehandling mv.)

Prop. 96 L (2014-2015), Innst. 43 L (2015-2016), Lovvedtak 10 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 10.11.2015 Innst. 43 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i reglene om saksbehandling i den nye jordskiftelova. Loven skal tre i kraft 1. januar 2016. Formålet med regelendringene er å gjøre saksbehandlingen mer rasjonell og effektiv. Det foreslås også å rette opp noen feil i jordskiftelova.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 01.12.2015