Endringer i jernbaneloven (sikring mot tilsiktede uønskede handlinger)

Prop. 107 L (2014-2015), Innst. 311 L (2014-2015), Lovvedtak 84 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2015 Innst. 311 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i jernbaneloven i samsvar med forslag fra regjeringen. Lovendringen gir mulighet for forskriftshjemmel for nærmere bestemmelser om terrorberedskap/sikring; såkalt sikring mot tilsiktede uønskede handlinger.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.06.2015