Endringer i skadeserstatningsloven mv. (standardisert inntektstaperstatning til barn)

Prop. 110 L (2014-2015), Innst. 50 L (2015-2016), Lovvedtak 12 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 17.11.2015 Innst. 50 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt nye regler i skadeerstatningsloven om standardisert inntektstaperstatning til barn. Formålet med regelendringene er å styrke det erstatningsrettslige vernet til unge skadelidte og etablere et mer nyansert og treffsikkert utmålingssystem enn det som følger av gjeldende regler.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.11.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 01.12.2015