Endringar i lov om lønnsplikt under permittering (arbeidsgivarperioden)

Prop. 116 L (2014-2015), Innst. 351 L (2014-2015), Lovvedtak 104 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 04.06.2015 Innst. 351 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatte endringar i lov om lønnsplikt under permittering (arbeidsgivarperioden). Arbeidsgivarperioden etter lov om lønnsplikt under permittering (permitteringslønnsloven) § 3 (1) første leddet tredje punktum, er nå endra frå 20 til 10 dagar.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.06.2015