Endringer i universitets- og høyskoleloven (oppnevning av eksterne styremedlemmer ved statlige høyskoler)

Prop. 7 L (2015-2016), Innst. 82 L (2015-2016), Lovvedtak 27 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 26.11.2015 Innst. 82 L (2015-2016)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet

    • Slik stemte representantene

      Første behandling: Voteringsoversikt

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 26.11.2015

      Behandlet andre gang i Stortinget: 14.12.2015