Endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 (båtpassasjerrettsforordninga) (S-delen)

Prop. 4 LS (2015-2016), Innst. 171 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 01.03.2016 Innst. 171 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling om samtykke til godkjenning av vedtak nr. 116/2015 av 30. april 2015 i EØS-komitéen om innlemming i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1177/2010 av 24. november 2010 om retter ved passasjerfart med båt på sjøen og på innenlandske vannveier og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 (båtpassasjerrettsforordningen). Regjeringens forslag ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.03.2016

   Behandlet i Stortinget: 14.03.2016