Endringer i psykisk helsevernloven mv. (rettigheter og bruk av tvang på rusfeltet)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 14.04.2016 Innst. 236 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i psykisk helsevernloven, spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven for å ha hjemmel til å fastsette ny, oppdatert forskrift om rettigheter og bruk av tvang, som skal gjelde for alle institusjoner for rusbehandling. Endringene innebærer også klarere rammer i lovverket for bruk av tvang.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.04.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 03.05.2016