Stortinget - Møte lørdag den 12. desember 2015 kl. 9

Dato: 12.12.2015

Referatsaker

Sak nr. 2 [16:05:19]

Referat

 • 1.(97)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringar i spesialisthelsetjenesteloven m.m. (kontaktlege i spesialisthelsetenesta m.m.) (Lovvedtak 7 (2015–2016))

  • 2. lov om endringer i politiregisterloven mv. (politiattesthjemler – tilpasninger til ny straffelov) (Lovvedtak 11 (2015–2016))

  • 3. lov om konsortium for europeisk forskingsinfrastruktur (ERIC-lova) (Lovvedtak 1 (2015–2016))

  • 4. lov om endringar i jordskiftelova (reglar om saksbehandling mv.) (Lovvedtak 10 (2015–2016))

  • 5. lov om intelligente transportsystemer innenfor vegtransport m.m. (ITS-loven) (Lovvedtak 9 (2015–2016))

  • 6. lov om endringar i yrkestransportlova (lovbrotsgebyr knytt til tildeling av tenestekonsesjonskontraktar) (Lovvedtak 2 (2015–2016))

   – er sanksjonert under 11. desember 2015

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(98)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes om endring av Stortingets forretningsorden for å sikre åpenhet om representantenes økonomiske interesser (Dokument 8:22 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes Stortingets presidentskap.

 • 3.(99)

  Oppheving av lov om eierskap i medier og ny lov om åpenhet om eierskap i medier (Prop. 39 L (2015–2016))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 4.(100)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om utfasing av petroleumssubsidier (Dokument 8:21 S (2015–2016))

 • 5.(101)

  Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) (Prop. 38 L (2015–2016))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes finanskomiteen.

 • 6.(102)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Marianne Aasen, Torgeir Micaelsen, Ruth Grung, Tove Karoline Knutsen og Line Kysnes Vennesland om et løft for norske biobanker (Dokument 8:24 S (2015–2016))

 • 7.(103)

  Endringer i psykisk helsevernloven mv. (rettigheter og bruk av tvang på rusfeltet) (Prop. 40 L (2015–2016))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 8.(104)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om å sikre god dyrevelferd i norsk kyllingproduksjon (Dokument 8:23 S (2015–2016))

 • 9.(105)

  Endringer i konkurranseloven (Konkurranseklagenemnda, kartellforlik mm.) (Prop. 37 L (2015–2016))

  Enst.: Nr. 8 og 9 sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.