Endringer i universitets- og høyskoleloven (modell for styring og ledelse mv.)

Prop. 41 L (2015-2016), Innst. 209 L (2015-2016), Lovvedtak 50 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 15.03.2016 Innst. 209 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i universitets- og høyskoleloven som gjelder modell for styring og ledelser mv.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.03.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget: 05.04.2016