Stortinget - Møte fredag den 18. desember 2015 kl. 9

Dato: 18.12.2015

Referatsaker

Sak nr. 18 [13:52:02]

Referat

 • 1.(110)

  Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 2 (2015–2016))

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(111)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Trond Helleland, Harald Tom Nesvik, Knut Arild Hareide, Marit Arnstad og Trine Skei Grande om et felles løft for god integrering (Dokument 8:37 S (2015–2016))

Presidenten: Referatsak 111 foreslås behandlet etter forretningsordenens § 39 annet ledd bokstav c.

Representanten Audun Lysbakken har bedt om ordet.

Audun Lysbakken (SV) [13:52:52]: Jeg vil gjerne foreslå at dette forslaget sendes til komité på vanlig måte. Jeg mener det flertallet her legger opp til, er en uhørt framgangsmåte. De partiene som ikke er del av forliket, har ikke engang vært informert på forhånd om at dette var den måten man hadde tenkt å behandle saken på.

Jeg vil advare flertallet mot å bruke flertallsmakt på denne måten. Jeg synes det er ganske opprørende at man går fram slik og behandler et forlik mellom seks av Stortingets åtte partier som om det betyr at all saksbehandling i dette hus er avgjort, og alt annet er overflødig.

Dette handler om flertallets syn og respekt for mindretallets rettigheter. I en annen situasjon kan flertallskonstellasjonene være annerledes, og jeg vil advare partiene som er del av flertallet, mot nå å lage en presedens som åpner for at andre flertall kan gjøre det samme i flere saker framover. Det vil være veldig uheldig. Det koster Stortinget lite å la denne saken gå til komitébehandling på vanlig måte.

Når det er sagt, handler dette ikke om innholdet i avtalen. SV kommer til å støtte så godt som alle forslagene som er lagt fram. Men dette er et prinsipielt viktig spørsmål. Også mindretallspartiene må få skrive sine merknader og fremme sine forslag på vanlig måte. Derfor foreslår jeg at det sendes til komité. Dette er også avklart med det andre partiet som står utenfor avtalen, Miljøpartiet De Grønne, og vi ber om at flertallet tar hensyn til at det også er partier som ikke har vært del av dette forliket.

Presidenten: Representanten Trond Helleland har bedt om ordet.

Trond Helleland (H) [13:54:40]: Det er for så vidt bra at representanten Lysbakken tok ordet, for da fikk jeg anledning til å rette opp en åpenbar feil fra tidligere i dag. Da glemte jeg nemlig å referere at Harald T. Nesvik også var en av forslagsstillerne, sånn at alle partier, bortsett fra SV og Miljøpartiet De Grønne, er med på dette forliket. Det har vært forhandlinger i ukevis. Alle partier, inkludert SV og Miljøpartiet De Grønne, var invitert med fra starten av, da vi startet på innstrammingsforslag. Så ble vi enige om å gå videre med integrering og kommunesituasjonen.

Dette er nøye forhandlet fram mellom 161 av 169 representanter på Stortinget. Hadde det vært et knapt flertall, kunne jeg forstått Lysbakkens innvendinger. Her er det en bred innstilling som alle partier står bak unntatt SV og Miljøpartiet De Grønne – som får hele julen og langt ut på nyåret til å studere dette. Men vi insisterer på at dette skal behandles i Stortinget første dag etter ferien.

Presidenten: Representanten Audun Lysbakken har bedt om ordet.

Audun Lysbakken (SV) [13:55:52]: Det representanten Trond Helleland sier, er egentlig at et flertall i denne sal kan ha de prosessene man ønsker, stenge de andre ute og så ikke bry seg om hva mindretallet mener om det. Jeg synes det er en svært uprinsipiell måte å tilnærme seg dette på. Hvis prinsippet nå er at dette er greit hvis flertallet er stort, da synes jeg at flertallet skal tenke nøye gjennom hva slags prinsipp det er de innfører. Så kan en jo vekte hvor stort flertallet skal være før det er greit å sette mindretallet til side.

Dette er en veldig uheldig måte å gå fram på. Jeg må si at jeg synes det er uhørt, og det er ekstra spesielt at flertallet til og med gjør det uten å informere mindretallet på forhånd. Så vi står ved vårt forslag.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet.

Her foreligger det da to forslag. Det er presidentskapets forslag om at referatsak 111 behandles etter forretningsordenens § 39 annet ledd bokstav c, og det er forslag fra representanten Audun Lysbakken, på vegne av Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne, om at referatsak 111, Dokument 8:37 S for 2015–2016, sendes til komitébehandling.

Vi går til votering.

Votering:Ved alternativ votering mellom presidentskapets forslag og forslaget fra Audun Lysbakken, på vegne av Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne, ble presidentskapets forslag bifalt med 92 mot 7 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 13.57.07)

Presidenten: Referatsak 111 blir da å behandle etter forretningsordenens § 39 annet ledd bokstav c.

Videre ble referert:

 • 3.(112)

  Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld. St. 14 (2015–2016))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4.(113)

  Endringer i straffeloven og straffeprosessloven (personforfølgelse, forberedelse til tvangsekteskap mv.) (Prop. 42 L (2015–2016))

 • 5.(114)

  Endringer i straffeloven mv. (militær virksomhet i væpnet konflikt m.m.) (Prop. 44 L (2015–2016))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes justiskomiteen.

 • 6.(115)

  Endringer i universitets- og høyskoleloven (modell for styring og ledelse mv.) (Prop. 41 L (2015–2016))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 7.(116)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken om å sikre integrering (Dokument 8:29 S (2015–2016))

 • 8.(117)

  Endringer i plan- og bygningsloven (unntak ved kriser, katastrofer eller andre ekstraordinære situasjoner i fredstid) (Prop. 43 L (2015–2016))

 • 9.(118)

  Endringar i kommuneloven (avvikling av samkommunemodellen) (Prop. 45 L (2015–2016))

  Enst.: Nr. 7–9 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

Presidenten: Da dette er siste stortingsmøte i 2015, vil presidenten få lov til å benytte anledningen til å takke for den innsatsen som dere har gjort, alle sammen, denne høsten. Det har vært en på mange måter begivenhetsrik høst, og jeg synes vi har klart brasene på en god måte.

Jeg vil gjerne ønske alle representantene, regjeringens medlemmer, alle ansatte her i huset og pressen – og alle andre som har hatt sitt arbeid knyttet til vårt virke – en riktig gledelig jul. Så lader vi batteriene og kommer sterkt tilbake i 2016, som sikkert også blir et viktig politisk år.

Riktig god jul, alle sammen!

Representantene (fra salen): God jul!

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.