Representantforslag om endringer i kontrolloven og kontrollinstruksen

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Erik Skutle, Gunvor Eldegard, Hans Fredrik Grøvan, Helge Thorheim, Jette F. Christensen, Martin Kolberg, Michael Tetzschner, Tom E. B. Holthe Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (A), (H), (FrP), (KrF), (SV), (V) Innstilling avgitt 01.03.2016 Innst. 183 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag om enkelte endringer av teknisk karakter i lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste, samt i instruks om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste, fastsatt ved stortingsvedtak 30. mai 1995. For det første ble det foreslått å innføre en offisiell korttittel til både loven og instruksen. For det andre ble det foreslått å gjøre endringer i instruksen for å rette opp henvisningsfeil og navnet til Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA), tidligere kalt Forsvarets sikkerhetstjeneste. Forslaget ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.03.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 05.04.2016