Endringar i folketrygdlova (arbeidsavklaringspengar - bistand til å skaffe seg eller behalde arbeid)

Prop. 82 L (2015-2016), Innst. 267 L (2015-2016), Lovvedtak 70 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 10.05.2016 Innst. 267 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringar i folketrygdlova (arbeidsavklaringspengar - bistand til å skaffe seg eller behalde arbeid). Det blir nå et vilkår for rett til arbeidsavklaringspenger at medlemmet får aktiv behandling eller deltar på et arbeidsrettet tiltak. Endringen innebærer å endre ordlyden «får aktiv» behandling til «har behov for» aktiv behandling og ordlyden «deltar på» et arbeidsrettet tiltak til «har behov for» arbeidsrettet tiltak. Trygderetten vil dermed igjen få anledning til å overprøve alle vurderingene som Arbeids- og velferdsetaten gjør etter folketrygdlova kapittel 11, også med hjemmel i folketrygdlova § 11-6, slik lovgiver la til grunn da ordningen ble innført.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 30.05.2016