Lov om informasjonstilgang m.m. for Barnevoldsutvalget

Prop. 87 L (2015-2016), Innst. 265 L (2015-2016), Lovvedtak 66 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 03.05.2016 Innst. 265 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en midlertidig lov om informasjonstilgang for Barnevoldutvalget som skal gjennomgå saker der barn og ungdom har blitt utsatt for grov vold, seksuelle overgrep eller alvorlig omsorgssvikt. Formålet med loven er å gi utvalget tilgang til nødvendig taushetsbelagt informasjon slik at utvalget skal kunne utføre sine oppgaver på en god måte.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 18.05.2016