Endringer i forvaltningsloven mv. (administrative sanksjoner mv.)

Prop. 62 L (2015-2016), Innst. 243 L (2015-2016), Lovvedtak 64 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 26.04.2016 Innst. 243 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt generelle lovbestemmelser om behandlingen av saker om administrative sanksjoner i forvaltningen og i domstolene ved eventuell domstolsprøving av forvaltningens vedtak. Bestemmelsene er tatt inn i forvaltningsloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 18.05.2016