Endringer i forvaltningsloven (forbud mot bruk av barn som tolk)

Prop. 65 L (2015-2016), Innst. 230 L (2015-2016), Lovvedtak 65 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 12.04.2016 Innst. 230 L (2015-2016)

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i korthet

      Stortinget har enstemmig vedtatt et forbud i forvaltningsloven mot bruk av barn som tolk eller som formidler av informasjon mellom forvaltningen og private. Det er unntak fra forbudet dersom det er nødvendig for å unngå tap av liv, alvorlig helseskade, andre nødsituasjoner eller der det av hensyn til barnet eller annet må anses forsvarlig.

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet

    • Slik stemte representantene

      Første behandling: Voteringsoversikt

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 12.04.2016

      Behandlet andre gang i Stortinget: 18.05.2016