Endringer i forvaltningsloven (forbud mot bruk av barn som tolk)

Prop. 65 L (2015-2016), Innst. 230 L (2015-2016), Lovvedtak 65 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 12.04.2016 Innst. 230 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt et forbud i forvaltningsloven mot bruk av barn som tolk eller som formidler av informasjon mellom forvaltningen og private. Det er unntak fra forbudet dersom det er nødvendig for å unngå tap av liv, alvorlig helseskade, andre nødsituasjoner eller der det av hensyn til barnet eller annet må anses forsvarlig.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.04.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 18.05.2016