Deltakelse i utbytteaksjeprogram og kapitalforhøyelse i Statoil ASA

Prop. 84 S (2015-2016), Innst. 260 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 03.05.2016 Innst. 260 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Regjeringens forslag til deltakelse i utbytteaksjeprogram og kapitalforhøyelse i Statoil ASA. Det ble vedtatt at Olje- og energidepartementet gis fullmakt til - på vegne av staten - å delta proratarisk tilsvarende øvrige aksjeeieres valg av aksjer i utbytteaksjeprogrammet til Statoil ASA. Den statlige deltakelsen skal skje innenfor en ramme som gjør at statens eierandel på 67 prosent i Statoil holdes konstant gjennom hele programmets varighet. Utbytteaksjer vil være et tilbud til selskapets aksjeeiere om å motta hele eller deler av sitt kontantutbytte i nyutstedte aksjer til en rabattert pris. I praksis gjennomføres dette ved at mottatt utbytte benyttes til å tegne nye aksjer gjennom kapitalforhøyelse i selskapet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 10.05.2016