Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen m.m.)

Prop. 105 L (2015-2016), Innst. 80 L (2016-2017), Lovvedtak 16 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 24.11.2016 Innst. 80 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt noen endringer i straffegjennomføringsloven mv. Det ble imidlertid ikke flertall for regjeringens forslag om å omorganisere kriminalomsorgen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 06.12.2016