Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen m.m.)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 24. november 2016

Hadia Tajik

Kari Henriksen

leder

ordfører