Stortinget - Møte tirsdag den 26. april 2016 kl. 10

Dato: 26.04.2016

Referatsaker

Sak nr. 7 [16:33:56]

Referat

 • 1.(248)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i konkurranseloven (Konkurranseklagenemnda, kartellforlik mm.) (Lovvedtak 44 (2015–2016))

   – er sanksjonert under 15. april 2016

 • 2.(249)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i vergemålsloven m.m. (Lovvedtak 47 (2015–2016))

  • 2. lov om endringar i kommuneloven mv. (avvikling av samkommunemodellen) (Lovvedtak 49 (2015–2016))

  • 3. lov om endringer i universitets- og høyskoleloven (modell for styring og ledelse mv.) (Lovvedtak 50 (2015–2016))

   – er sanksjonert under 22. april 2016

   Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3.(250)

  Årsmelding 2015 om pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer (Meld. St. 26 (2015–2016))

 • 4.(251)

  Pensjonar frå statskassa (Prop. 109 S (2015–2016))

 • 5.(252)

  Endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (økt minste pensjonsnivå til enslige alderspensjonister og andre endringer) (Prop. 112 L (2015–2016))

  Enst.: Nr. 3–5 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 6.(253)

  Kraft til endring. Energipolitikken mot 2030 (Meld. St. 25 (2015–2016))

 • 7.(254)

  Endringer i markaloven (rett til erstatning) (Prop. 92 L (2015–2016))

 • 8.(255)

  Endringer i lov om erverv av vannfall mv. (erverv av andel i offentlig ansvarlig selskap med konsesjonspliktige rettigheter til vannfall) (Prop. 96 L (2015–2016))

 • 9.(256)

  Endringer i energiloven (utenlandskonsesjon) (Prop. 98 L (2015–2016))

  Enst.: Nr. 6–9 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 10.(257)

  Familien – ansvar, frihet og valgmuligheter (Meld. St. 24 (2015–2016))

 • 11.(258)

  Endringer i barnehageloven og opplæringslova (spesialpedagogisk hjelp, kortere ventetid for barnehageplass m.m.) (Prop. 103 L (2015–2016))

  Enst.: Nr. 10 og 11 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 12.(259)

  Finansmarkedsmeldingen 2015 (Meld. St. 29 (2015–2016))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 13.(260)

  Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365 (Prop. 100 S (2015–2016))

 • 14.(261)

  Samtykke til inngåelse av avtale om endring av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol (ODA) av 2. mai 1992 (Prop. 101 S (2015–2016))

  Enst.: Nr. 13 og 14 sendes finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 15.(262)

  Endringer i merverdiavgiftsloven (utvidet adgang til direkte registrering) (Prop. 113 L (2015–2016))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 16.(263)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tove Karoline Knutsen, Torgeir Micaelsen, Ingvild Kjerkol, Ruth Grung og Freddy de Ruiter om å utarbeide en nasjonal strategi for god ernæring for eldre som mottar omsorgstjenester i sykehjem og hjemmetjeneste (Dokument 8:83 S (2015–2016))

 • 17.(264)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gerd Eli Berge, Anne Tingelstad Wøien og Kjersti Toppe om å innføre et mål om at 25 prosent av den samlede omsorgssektoren skal være organisert og drevet som ideell virksomhet innen 2030 (Dokument 8:85 S (2015–2016))

 • 18.(265)

  Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven (politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten) (Prop. 94 L (2015–2016))

 • 19.(266)

  Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister) (Prop. 99 L (2015–2016))

 • 20.(267)

  Endringer i helseregisterloven m.m. (kommunalt pasient- og brukerregister m.m.) (Prop. 106 L (2015–2016))

  Enst.: Nr. 16–20 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 21.(268)

  Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen m.m.) (Prop. 105 L (2015–2016))

 • 22.(269)

  Endringer i politiloven (midlertidig bevæpning) (Prop. 107 L (2015–2016))

 • 23.(270)

  Endringer i bustadoppføringslova mv. (tidspunktet for garantistillelse) (Prop. 108 L (2015–2016))

 • 24.(271)

  Endringar i offentleglova (gjennomføring av endringsdirektivet til vidarebruksdirektivet) (Prop. 111 L (2015–2016))

  Enst.: Nr. 21–24 sendes justiskomiteen.

 • 25.(272)

  Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet (Meld. St. 28 (2015–2016))

 • 26.(273)

  Endringer i fagskoleloven (om studentrettigheter m.m.) (Prop. 95 L (2015–2016))

  Enst.: Nr. 25 og 26 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 27.(274)

  Digital agenda for Norge IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet (Meld. St. 27 (2015–2016))

 • 28.(275)

  Lov om reservasjonssystemer for flyreiser mv. (Prop. 104 L (2015–2016))

  Enst.: Nr. 27 og 28 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 29.(276)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om et norsk initiativ til en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet (Dokument 8:84 S (2015–2016))

 • 30.(277)

  Endringer i sikkerhetsloven (reduksjon av antall klareringsmyndigheter mv.) (Prop. 97 L (2015–2016))

 • 31.(278)

  Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) (Prop. 102 L (2015–2016))

 • 32.(279)

  Investeringar i Forsvaret (Prop. 110 S (2015–2016))

  Enst.: Nr. 29–32 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.