Endringer i bustadoppføringslova mv. (tidspunktet for garantistillelse)

Prop. 108 L (2015-2016), Innst. 82 L (2016-2017), Lovvedtak 20 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 15.11.2016 Innst. 82 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i bustadoppføringslova mv. om tidspunktet for garantistillelse. Endringen innebærer en presisering av tidspunktet for når entreprenøren plikter å stille garantien slik at hovedregelen er at plikten til å stille garanti inntrer straks etter avtaleinngåelsen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget: 06.12.2016