Endringar i offentleglova (gjennomføring av endringsdirektivet til vidarebruksdirektivet)

Prop. 111 L (2015-2016), Innst. 86 L (2016-2017), Lovvedtak 23 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 15.11.2016 Innst. 86 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i offenlighetsloven om gjennomføring av endringsdirektivet til vidarebruksdirektivet. Formålet med endringene er å styrke tilgangen til og bruken av offentlig informasjon.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget: 06.12.2016