Endringer i yrkestransportloven og lov om offentlige anskaffelser (forskrift om miljøkrav)

Prop. 129 L (2015-2016), Innst. 41 L (2016-2017), Lovvedtak 10-11 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 08.11.2016 Innst. 41 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i yrkestransportloven. Det ble vedtatt en ny § 11a som vil gi departementet hjemmel til å fastsette forskrift om energi- og miljøkrav ved kjøp av kjøretøy til veitransport. Den nye lovbestemmelsen vil åpne for at departementet i forskrift kan sette bestemte miljøkrav ved kjøp av kjøretøy for de transportører som har løyve etter yrkestransportloven, og som skal oppfylle offentlig tjenesteplikt. Miljøkravet vil gjelde for kjøretøy som benyttes til levering av den offentlige tjenesten. Stortinget vedtok samtidig en endring i anskaffelsesloven. Den nye lovbestemmelsen vil åpne for at departementet i forskrift kan sette bestemte miljøkrav til kjøretøy ved offentlige anskaffelser som omfattes av anskaffelsesloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget: 06.12.2016