Stortinget - Møte onsdag den 11. mai 2016 kl. 10

Dato: 11.05.2016

Referatsaker

Sak nr. 3 [12:23:55]

Referat

 • 1.(296)

  Endringer i lov om lønnsplikt under permittering (innføring av en ny arbeidsgiverperiode og forlenget periode med fritak fra lønnsplikt) (Prop. 124 L (2015–2016))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2.(297)

  Revidert nasjonalbudsjett 2016 (Meld. St. 2 (2015–2016))

 • 3.(298)

  Endringer i ligningsloven (land-for-land-rapportering til skattemyndighetene) (Prop. 120 L (2015–2016))

 • 4.(299)

  Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (Prop. 121 LS (2015–2016))

 • 5.(300)

  Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2016 (Prop. 122 S (2015–2016))

 • 6.(301)

  Lov om EØS-finanstilsyn (Prop. 127 L (2015–2016))

  Enst.: Nr. 2–6 sendes finanskomiteen.

 • 7.(302)

  Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk (Meld. St. 30 (2015–2016))

 • 8.(303)

  Kommuneproposisjonen 2017 (Prop. 123 S (2015–2016))

 • 9.(304)

  Endringer i lov om endringer i statsborgerloven (endret ikrafttredelsestidspunkt for krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap) (Prop. 125 L (2015–2016))

  Enst.: Nr. 7–9 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 10.(305)

  Postsektoren i endring (Meld. St. 31 (2015–2016))

 • 11.(306)

  Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak og jernbane (Prop. 126 S (2015–2016))

 • 12.(307)

  Bompengefinansiering av E18 Rugtvedt – Dørdal i Telemark (Prop. 128 S (2015–2016))

 • 13.(308)

  Endringer i yrkestransportloven og lov om offentlige anskaffelser (forskrift om miljøkrav) (Prop. 129 L (2015–2016))

 • 14.(309)

  Bompengefinansiering av E6 på strekningen Kolomoen–Moelv i Hedmark (Prop. 131 S (2015–2016))

  Enst.: Nr. 10–14 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 15.(310)

  Svalbard (Meld. St. 32 (2015–2016))

 • 16.(311)

  Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom EØS/EFTA-statene og EU om en EØS-finansieringsordning 2014–2021, avtale med EU om en norsk finansieringsordning 2014–2021 og tilleggsprotokoll til frihandelsavtalen mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om handel med fisk, alle av 3. mai 2016 (Prop. 119 S (2015–2016))

  Enst.: Nr. 15 og 16 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.