Lov om folkeregistrering (folkeregisterloven)

Prop. 164 L (2015-2016), Innst. 65 L (2016-2017), Lovvedtak 9 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 15.11.2016 Innst. 65 L (2016-2017)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet

    • Slik stemte representantene

      Første behandling: Voteringsoversikt

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 15.11.2016

      Behandlet andre gang i Stortinget: 29.11.2016