Endringer i lov om EØS-finanstilsyn, lov om kredittvurderingsbyråer, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og verdipapirhandelloven (oppfølging av EØS-finanstilsyn)

Prop. 166 L (2015-2016), Innst. 92 L (2016-2017), Lovvedtak 25 (2016-2017)

Merknad

MERKNAD: Ved en feil kunne ikke voteringsanlegget benyttes, og det foreligger ingen elektroniske data for voteringen. Opptellingen ble foretatt manuelt. Resultat: Forslag 1 på vegne av Sp: FOR: 9 (Sp og SV) MOT: 92 Komiteens tilråding: FOR: 85 MOT: 16 (KrF, Sp og SV) Lovens overskrift: FOR: 87 MOT: 14 (KrF, Sp og SV)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 22.11.2016 Innst. 92 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 12.12.2016