Endringar i pasient- og brukarrettslova, helsepersonellova m.m. (styrking av rettsstillinga til barn ved yting av helse- og omsorgstenester m.m.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 30.05.2017 Innst. 361 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i flere lover på helse- og omsorgsfeltet for å styrke barns rettigheter når de mottar helsehjelp. Dette gjelder blant annet barns rett til medvirkning og medbestemmelse, herunder bestemmelser om videreformidling av informasjon til foreldrene. Vedtaket innebærer blant annet en snever adgang til at informasjon om og fra barnet videreformidles til foreldrene mot barnets vilje, også når det er under 12 år.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 12.06.2017