Endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova (mer effektive planprosesser, enklere saksbehandling og konsekvensutredninger)

Prop. 110 L (2016-2017), Innst. 425 L (2016-2017), Lovvedtak 126 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 06.06.2017 Innst. 425 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt regjeringens forslag til endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova. - Endringene berører den alminnelige delen, plandelen og byggesaksdelen av plan- og bygningsloven, og skal legge til rette for mer effektive planprosesser og enklere saksbehandling i kommunene. - Det er i tillegg vedtatt rettinger og klargjøringer i enkelte av lovens bestemmelser. - Det er vedtatt endringer i bestemmelsen om regionalt planforum, og etablering av et regionalt planforum blir en lovpålagt oppgave.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 16.06.2017