Berekraftige byar og sterke distrikt

Merknad

Det holdes felles høring for Meld. St. 18 (2016-2017) og Dok 8:44 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 16.05.2017 Innst. 300 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Meld. St. 18 (2016-2017) Berekraftige byar og sterke distrikt sammen med Representantforslag 44 S (2016-2017) fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Jenny Klinge og Ivar Odnes om utredning av hvordan fordelingen av statlige arbeidsplasser påvirker regionale ulikheter, jf. Innst. 300 S (2016-2017). Stortinget vedtok å be regjeringen sette i gang et arbeid for å øke utdanningskapasiteten i offentlig planlegging, å utrede en utvidelse av ordningen med byvekstavtaler til å omfatte flere byområder og fortløpende vurdere nye programmer og virkemidler for distriktene, samt å se på hvordan «New Urban Agenda» på en hensiktsmessig måte kan implementeres i Norge, og komme tilbake til Stortinget med dette på en egnet måte. Meldingen og forslaget vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 29.05.2017