Teknisk omlegging av nett-tv og videoarkivet

På grunn av en teknisk omlegging vil Stortingets nett-tv og videoarkivløsning være utilgjengelig fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00 torsdag 15. april. For noen brukere vil løsningen være utilgjengelig enda lenger. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

Berekraftige byar og sterke distrikt

Meld. St. 18 (2016-2017), Innst. 300 S (2016-2017)

Merknad

Det holdes felles høring for Meld. St. 18 (2016-2017) og Dok 8:44 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 16.05.2017 Innst. 300 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Meld. St. 18 (2016-2017) Berekraftige byar og sterke distrikt sammen med Representantforslag 44 S (2016-2017) fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Jenny Klinge og Ivar Odnes om utredning av hvordan fordelingen av statlige arbeidsplasser påvirker regionale ulikheter, jf. Innst. 300 S (2016-2017). Stortinget vedtok å be regjeringen sette i gang et arbeid for å øke utdanningskapasiteten i offentlig planlegging, å utrede en utvidelse av ordningen med byvekstavtaler til å omfatte flere byområder og fortløpende vurdere nye programmer og virkemidler for distriktene, samt å se på hvordan «New Urban Agenda» på en hensiktsmessig måte kan implementeres i Norge, og komme tilbake til Stortinget med dette på en egnet måte. Meldingen og forslaget vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 29.05.2017