Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om fastsettelse av regler for metoder for identifikasjon av dyr av hestefamilien (hestepassforordningen)

Prop. 55 S (2016-2017), Innst. 229 S (2016-2017)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 23.03.2017 Innst. 229 S (2016-2017)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 23.03.2017

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 03.04.2017