Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om fastsettelse av regler for metoder for identifikasjon av dyr av hestefamilien (hestepassforordningen)

Prop. 55 S (2016-2017)

Status: Proposisjonen er til behandling i komiteen.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er til behandling i næringskomiteen Utkast til innstilling forelegger for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang