Endringar i kommunelova m.m. (råd for eldre, personar med funksjonsnedsetjing og ungdom)

Prop. 65 L (2016-2017), Innst. 319 L (2016-2017), Lovvedtak 90 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 23.05.2017 Innst. 319 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i kommunelova m.m., jf. Prop. 65 L (2016-2017) og Innst. 319 L (2016-2017). Endringene innebærer bl.a. en lovfesting av at kommunestyret eller fylkestinget selv skal velge et råd for eldre og et råd for personer med funksjonsnedsettelse og at kommunestyret eller fylkestinget selv kan velge et råd for ungdom.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 02.06.2017