Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 92/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1901/2006 om legemidler til barn mv.

Prop. 127 LS (2016-2017), Innst. 370 S (2016-2017) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 01.06.2017 Innst. 370 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har gitt samtykke til å innlemme forordning om legemidler til barn (pediatriforordningen) i norsk rett. Vedtaket ble ikke støttet av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Formålet med forordningen er å sikre bedre dokumentasjon av sikkerhet og effekt, og øke tilgjengeligheten av legemidler spesielt beregnet på barn. Vedtaket innebærer at kompetansen til å ilegge økonomiske sanksjoner for brudd på visse forpliktelser i forbindelse med markedføringstillatelser utstedt i sentral prosedyre overfor legemiddelforetak med hovedkontor i Norge, overføres til EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2017