Lov om Bankenes sikringsfond og lov om endringer i finansforetaksloven mv. (innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker)

Prop. 159 L (2016-2017), Innst. 137 L (2017-2018), Lovvedtak 29-30 (2017-2018) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 27.02.2018 Innst. 137 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt enstemmig lov om Bankenes sikringsfond og endringer i finansforetaksloven mv. om innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker og kredittforetak som en gjennomføring av innskuddsgarantidirektivet og krisehåndteringsdirektivet i norsk rett.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.02.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.03.2018