Lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 27.02.2018 Innst. 146 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt ny lov om våpen, skytevåpen, våpendeler og ammunisjon (våpenlova). Den nye loven er først og fremst en lovfesting og klargjøring av gjeldende rett, men det er likevel regler som innebærer en skjerping i forhold til dagens regelverk. Det er for eksempel innført forbud mot å erverve eller ha halvautomatiske rifler med størst skadepotensiale. Det er også innført et særskilt krav til vandel for å få tillatelse til å erverve eller drive næringsvirksomhet med skytevåpen, våpendeler og ammunisjon.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.02.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.03.2018