Regulering av pensjoner i 2017 og pensjonisters inntektsforhold

Meld. St. 4 (2017-2018), Innst. 37 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 23.11.2017 Innst. 37 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en årlig melding som omhandler regulering av pensjoner i 2017 og pensjonisters inntektsforhold. Komiteens tilrådning ble fremmet av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Stortinget ber regjeringen gjeninnføre praksisen med at trygdeoppgjørene legges frem som egen sak for Stortinget for og med trygdeoppgjøret for 2018. Forslaget fikk ikke Stortinget tilslutning. Meldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.2017

   Behandlet i Stortinget: 30.11.2017