Endringer i lov om dyrevelferd (omplassering og salg av dyr i midlertidig forvaring mv.)

Prop. 30 L (2017-2018), Innst. 142 L (2017-2018), Lovvedtak 33 (2017-2018) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 27.02.2018 Innst. 142 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i lov om dyrevelferd (omplassering og salg av dyr i midlertidig forvaring mv). Stortinget har enstemmig sluttet seg til forslaget fra regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.02.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.03.2018