Vedtak til lov om endringer i lov om dyrevelferd (omplassering og salg av dyr i midlertidig forvaring mv.)

I Stortingets møte 6. mars 2018 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om endringer i lov om dyrevelferd (omplassering og salg av dyr i midlertidig forvaring mv.)

I

I lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd gjøres følgende endringer:

§ 32 tredje og fjerde ledd skal lyde:

Midlertidig forvaring av dyr skal ikke vare lenger enn nødvendig. Dersom tilsynsmyndigheten finner at det ikke er forsvarlig å levere tilbake et dyr som er tatt i midlertidig forvaring, kan tilsynsmyndigheten fatte vedtak om salg, omplassering eller avliving av dyret.

Tiltak etter første og andre ledd og vedtak om avliving etter tredje ledd kan gjennomføres for dyreholders regning. Skyldige beløp er tvangsgrunnlag for utlegg. Dersom dyret blir solgt, skal salgssummen utbetales til eieren med fradrag for kostnadene til forvaring av dyret og gjennomføring av salget.

II

  • 1. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

  • 2. I saker der det allerede er truffet beslutning om hva som skal skje videre med dyr som er tatt i midlertidig forvaring, gjelder reglene i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd slik de lød før ikrafttredelsen av loven her.

Olemic Thommessen

president