Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala om kollektiv forvalting av opphavsrett og nærståande rettar og multiterritoriell lisensiering av rettar til musikkverk for bruk på nettet i den indre marknaden

Prop. 97 S (2017-2018), Innst. 90 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 30.11.2018 Innst. 90 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har mot stemmene til Senterpartiet og Rødt gitt samtykke til godkjenning av EØS-komiteens avgjørelse om å innlemme i EØS-avtalen direktiv 2014/26/EU om kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter og multiterritoriell lisensiering av rettigheter til musikkverk for bruk på nettet i det indre markedet. Direktivet regulerer hvordan kollektive forvaltningsorganisasjoner skal utøver og organisere sin virksomhet. Reglene skal medvirke til at rettighetshaverne kan føre en mer effektiv kontroll med organisasjonene, og at forvaltningen kan bli mer effektiv. Det vil senere bli fremmet en gjennomføringslov.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2018

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2018