Endringer i forbrukermerkeloven (Lov-delen)

Prop. 53 LS (2017-2018), Innst. 301 L (2017-2018), Lovvedtak 58 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 22.05.2018 Innst. 301 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i forbrukermerkeloven § 9 første ledd, ved at kommisjonsforordning (EU) 2017/1941 føyes til, og dermed gjelder som norsk lov. Norge vil på denne bakgrunn delta i ordningen med det europeiske miljømerket, en frivillig merkeordning der næringsdrivende kan søke om å få benytte merket dersom kravene for det aktuelle produktet er oppfylt..

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 01.06.2018