Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning) i EØS-avtalen (S-delen)

Prop. 56 LS (2017-2018)

Status: Proposisjonen er til behandling i komiteen.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er til behandling i justiskomiteen

Saksgang