Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) (Lov-delen)

Prop. 56 LS (2017-2018), Innst. 278 L (2017-2018), Lovvedtak 54 (2017-2018)

Status: Stortinget har behandlet lovsaken første gang. Avventer annen gangs behandling.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 15.05.2018 Innst. 278 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en ny personopplysningslov som avløser gjeldende personopplysningslov. Den nye loven består av to hovedelementer. For det første gjøres EUs personvernforordning til norsk lov gjennom en inkorporasjonsbestemmelse. For det andre gis det en rekke bestemmelser som supplerer reglene i forordningen. Det er også endret en rekke bestemmelser i særlovgivningen som følge av den nye personopplysningsloven.

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2018

   Behandlet første gang i Stortinget: 22.05.2018