Endringer i finansforetaksloven (forsikrings- og pensjonsforetaks investeringer i forsikringsfremmed virksomhet)

Prop. 98 L (2017-2018), Innst. 22 L (2018-2019), Lovvedtak 3 (2018-2019)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 23.10.2018 Innst. 22 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt regjeringens forslag om å oppheve bestemmelsen i finansforetaksloven som kvantitativt begrenser forsikrings- og pensjonsforetaks investeringer av kundemidler i annen virksomhet enn forsikringsvirksomhet til 15 prosent for ikke å være i strid med forbudet mot å drive såkalt forsikringsfremmed virksomhet. Grensen vil etter dette avhenge av en kvalitativ og skjønnsmessig vurdering. Dette håndheves av Finanstilsynet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

   Andre behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.10.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 13.11.2018