Mandat for og sammensetning av kommisjonen som skal granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 12.06.2018 Innst. 408 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har oppnevnt en kommisjon for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner, og fastsatt dens mandat. Kommisjonens oppgave er tredelt. Den skal gjennomføre en historisk kartlegging for å beskrive norske myndigheters politikk og virksomhet overfor de nevnte gruppene. Kommisjonen skal også undersøke ettervirkningene av fornorskingspolitikken i dag. Videre skal den legge frem tiltak som kan skape større likeverd mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen. Kommisjonen skal ledes av Dagfinn Høybråten og har 11 øvrige medlemmer. Kommisjonen skal levere sin rapport til Stortinget senest 1. september 2022.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2018

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2018