Endringar i folketrygdlova (tredeling av foreldrepengeperioden ved 80 prosent uttak)

Merknad

Familie- og kulturkomiteen ber om skriftlig innspill i forbindelse med behandling av saken. Innspill kan sendes komiteens postmottak: familie-kultur@stortinget.no. innen 29. oktober kl. 23.59.

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 13.11.2018 Innst. 44 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtat en endring i folketrygloven som innebærer at hver av delene som er øremerket henholdsvis mor og far utvides til 19 uker når det velges en dekningsgrad på 80 prosent av forelderepengegrunnlaget (redusert sats). Dette betyr at den delen av stønadsperioden som foreldrene kan dele fritt, reduseres fra 26 til 18 uker, da den totale lengden på stønadsperioden ikke endres. Endringene får virkning for de tilfellene der uttak av stønadsperioden starter 1. januar 2019 eller senere.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 27.11.2018