Endringer i rettsgebyrloven (justering av gebyrer)

Prop. 9 L (2018-2019), Innst. 105 L (2018-2019), Lovvedtak 20 (2018-2019)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2018 Innst. 105 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i rettsgebyrloven som innebærer reduserte gebyrer for ulike tjenester i domstolene og politet. Det er vedtatt en økning av gebyret for behandling av sak i forliksrådet. Lovendringene vil medføre inntekter og utgifter i samsvar med forslaget til statsbudsjett for 2019, og det er vedtatt ikrafttredelse fra 1. januar 2019.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 14.12.2018