Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt for å vurdere prosessen og valgbarheten til medlemmer i de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner, punkt 6

Sivilombudsmannens Arbeidsgrupperapport om endringer i sivilombudsmannsloven og Dokument 19 (2017-2018) punkt 6, Innst. 223 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Utvalg og kommisjoner Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for presidentskapet til uttalelse Innstilling avgitt 10.04.2019 Innst. 223 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en enstemmig innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Sivilombudsmannens Arbeidsgrupperapport om endringer i sivilombudsmannsloven og Dokument 19 (2017-2018) punkt 6 i Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt for å vurdere prosessen og valgbarheten til medlemmer i de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner. Komiteen deler ombudsmannens vurdering av at det har vært behov for nye gjennomganger av flere deler av regelverket, og at forslaget fra ombudsmannens arbeidsgruppe bør ligge til grunn for arbeidet med å utarbeide en ny lov. Stortinget har gjort følgende vedtak: "Stortinget ber presidentskapet sørge for at det blir utarbeidet et nytt forslag til sivilombudsmannslov, med føringer gitt i denne innstillingen."

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.04.2019

   Behandlet i Stortinget: 07.05.2019