Endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (lovfesting av systemet for nye metoder m.m.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 02.12.2019 Innst. 93 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven som blant annet innebærer en lovfesting av systemet for nye metoder. Dette innebærer at de regionale helseforetakene skal sørge for et felles system som tar stilling til hvilke metoder som skal tilbys i spesialisthelsetjenesten. Det ble også vedtatt å be regjeringen sørge for en evaluering av dagens organisering av og saksbehandling i systemet for nye metoder, samt vedtatt en endring i spesialisthelsetjenesteloven som innebærer at de regionale helseforetakene skal innrette sitt tjenestetilbud basert på prioriteringskriteriene om nytte, ressursbruk og alvorlighet. Samtlige opposisjonspartier stemte mot endringene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.12.2019