Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner

Prop. 112 S (2018-2019)

Status: Proposisjonen er til behandling i komiteen.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er til behandling i finanskomiteen Utkast til innstilling forelegges for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang